بانك شهر

اسـتعفای مديـرعـامل محترم بانك شهرمتن استعفانامه آقای دكتر پورزرندی در لينك زير (صفحه خبری بانك شهر) آمده است. در اين استعفانامه، به برخی از خدمات و پيشرفتهای چند سال اخير بانك از جمله توسعه خدمات بانكداری و سرمايه گذاری در عرصه خدمات شهری همچون توسعه حمل و نقل عمومی و توجه به كيفيت زندگی شهری اشاره شده است.

شهرداری

اعـلام آمار عمـلكرد دو سال اخير شركت به شهردار محترم تهران


طی نامه ای به شهردار محترم تهران، جناب آقای مهندس افشانی، صورت وضعيت مالی شركت جهان و ميزان هزينه های صورت گرفته در مقام كارگزار شهرداری اعلام گرديد.شركت جهان

تقدير از معاون اقتصادی، مالی و سرمايه انسانی


سرپرست محترم شركت جهان، جناب آقای دكتر فاضل، از زحمات ارزشمند آقای محمد داودآبادی، معاون محترم اقتصادی، مالی و سرمايه های انسانی در زمينه بستن بموقع حسـابهای فيمابين اين شـركت و رده های مختلف شهرداری و تجميع آنها در سازمان املاك و رفع مغابرتهای دوره ای ، تقدير بعمل آوردند. متن مصاحبه با معاون مالی شركت در لينك زير:

شركت مسكن و ساختمان جهان ، اولين شركت ارائه دهنده خدمات مالي در زمينه تأمين بودجه غير نقدي شهرداري تهران و ساير كلان شهرها ، يكي از شركت هاي تابعه بانك شهر مي باشد. ادامه مطالب